Abloy EL404

Abloy EL420,EL520
اکتبر 14, 2021
آلفا جلوه

EL 404

EL 404
در دربهای اصلی آپارتمانها و همچنین در دربهای داخلی ساختمانهای اداری بکار برده میشوند. قفلها دارای زبانه ی کوچک هستند که برای استفاده آسانتر، طول عمر اجزا و قیمت مناسب در قیاس با قفلهای مشابه میباشد.

EL 404 با هر نوع منبع تولید جریان الکتریکی، مثل کارتهای الکتریکی، Keypad و یا Timer قابل کارگذاری هستند. قفلها در صورت تمایل با سیستم اتوماتیک دربهای گردان، به منظور کنترل تردد قابل کارگذاری و اجرا هستند. در این رابطه نصب قفل توکار هم امکان پذیر میباشد.
با داشتن زبانه حسگر محرک این قفلها برای دربهای گردان با کیفیت بالا قابل اجرا هستند. قابل ذکر است که این قفلها برای نصب دردربهای ضد حریق مناسب نیستند.


کاربردها

در صورت روشن کردن کنترل الکتریکی دربها با فشار دادن و یا کشیدن باز خواهند شد. آنها طوری تنظیم شده اند که در صورت عدم کارکرد کنترل الکتریکی به صورت غیر خودکار هم باز و بسته خواهند شد. این نوع قفلها در همه شرایط با کلید قفل میشوند و در صورت فعال شدن تک زبانه قفل، درب به صورت خودکار قفل میشود.

قفل الکتریکی برای درب های آهنی، آلومینیومی و UPVC

کاربرد

EL 404 در دربهای اصلی آپارتمانها و همچنین در دربهای داخلی ساختمانهای اداری بکار برده میشوند. قفلها دارای زبانه ی کوچک هستند که برای استفاده آسانتر، طول عمر اجزا و قیمت مناسب در قیاس با قفلهای مشابه میباشد.

EL 404 با هر نوع منبع تولید جریان الکتریکی، مثل کارتهای الکتریکی، Keypad و یا Timer قابل کارگذاری هستند. قفلها در صورت تمایل با سیستم اتوماتیک دربهای گردان، به منظور کنترل تردد قابل کارگذاری و اجرا هستند. در این رابطه نصب قفل توکار هم امکان پذیر میباشد.

کارکرد

در صورت روشن کردن کنترل الکتریکی دربها با فشار دادن و یا کشیدن باز خواهند شد. آنها طوری تنظیم شده اند که در صورت عدم کارکرد کنترل الکتریکی به صورت غیر خودکار هم باز و بسته خواهند شد. این نوع قفلها در همه شرایط با کلید قفل میشوند و در صورت فعال شدن تک زبانه قفل، درب به صورت خودکار قفل میشود.

با داشتن زبانه حسگر محرک این قفلها برای دربهای گردان با کیفیت بالا قابل اجرا هستند. قابل ذکر است که این قفلها برای نصب دردربهای ضد حریق مناسب نیستند.

کارکردهای جدید

  • سایز قفل قابل تنظیم
  • زبانه محرک قرینه
  • قابلیت آزاد سازی سریع تک زبانه
  • قابل تنظیم
  • کارکرد با ولتاژ بالا
EL 404 برای دربهای با درز پلاستیکی توصیه نمیشود.


مشخصات تکنیکی

12-24 VDC
(-10% / +15%, stab.)
(max 550 mA (12VDC
(idle 240 mA (12VDC
(max 270 mA (24 VDC
(idle 110 mA (24 VDC
-20 °C ... +60 °C
14.5 mm
25, 30, 35 mm