آرام بند

آرام بند درب


ABLOY® DC240

آرام بند مناسب برای درب به وزن ۴۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم
امکان کنترل قدرت و سرعت
امکان تنظیم ارتفاع بازوی آرام بند تا ۱۴ میلیمتر

ABLOY® DC247

آرام بند مناسب برای درب به وزن ۴۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم
امکان کنترل قدرت و سرعت
امکان تنظیم ارتفاع بازوی آرام بند تا ۱۴ میلیمتر

ABLOY® DC247

آرام بند مناسب برای درب به وزن ۴۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم
امکان کنترل قدرت و سرعت
امکان تنظیم ارتفاع بازوی آرام بند تا ۱۴ میلیمتر

ABLOY® DC250

آرام بند مناسب برای درب به وزن ۴۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم
امکان کنترل قدرت و سرعت
امکان تنظیم ارتفاع بازوی آرام بند تا ۱۴ میلیمتر