آرام بند

آرام بند درب


ABLOY® DC240

آرام بند مناسب برای درب به وزن ۴۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم
امکان کنترل قدرت و سرعت
امکان تنظیم ارتفاع بازوی آرام بند تا ۱۴ میلیمتر

ABLOY® DC247

آرام بند مناسب برای درب به وزن ۴۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم
امکان کنترل قدرت و سرعت
امکان تنظیم ارتفاع بازوی آرام بند تا ۱۴ میلیمتر

ABLOY® DC247

آرام بند مناسب برای درب به وزن ۴۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم
امکان کنترل قدرت و سرعت
امکان تنظیم ارتفاع بازوی آرام بند تا ۱۴ میلیمتر

ABLOY® DC250

آرام بند مناسب برای درب به وزن ۴۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم
امکان کنترل قدرت و سرعت
امکان تنظیم ارتفاع بازوی آرام بند تا ۱۴ میلیمتر
photo_2017-10-12_12-10-24

آرام بند روکش پلاستیکی

photo_2017-10-12_12-10-25

آرام بند روکش استیل